3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

 3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC, giá: 3.000.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP BA CÀNG MIỀN BẮC

NGÀY CẶP BA CÀNG MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
    11/12/2018                919991 win 991
    10/12/2018                314341 win 341
    09/12/2018                975-957 miss
    08/12/2018                793-739 win 793
    07/12/2018                336-363 miss
    06/12/2018                145-154 win 154
    05/12/2018                562-265 miss
    04/12/2018                048-083 miss
    03/12/2018                667-676 win 667
    02/12/2018                136-163 miss
    01/12/2018                792-729 win 729
    30/11/2018                276-267 miss
    29/11/2018                925-920 miss
    28/11/2018                583-588 miss
    27/11/2018                610-601 miss
    26/11/2018                038-083 miss
    25/11/2018                659-695 miss
    24/11/2018                907-970 miss
    23/11/2018                414-415 win 414
    22/11/2018                650-065 miss
    21/11/2018                045-054 miss
    20/11/2018                321-322 win 322
    19/11/2018                234-243 miss
    18/11/2018                031-031 miss
    17/11/2018                702720 win 702
    16/11/2018                384-348 win 348
    15/11/2018                877-888 win 888
    14/11/2018                844-899 miss
    13/11/2018                459-495 win 459
    12/11/2018                970-907 win 970
    11/11/2018                990-009 miss
    10/11/2018                842-284 win 284
    09/11/2018                668-686 miss
    08/11/2018                097-079 win 079
    07/11/2018                911-912 win 911
    06/11/2018                455-544 win 455
    05/11/2018                598-534 miss
    04/11/2018                833-888 miss
    03/11/2018                823-832 win 832
    02/11/2018                439-493 miss
    01/11/2018                032-023 miss

DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
 DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2018 19-91-10-01-12-21-13-31-14-41-15-51 win 91
10/12/2018 94-49-05-50-66-44-77-55-14-41-46-64 win 41
09/12/2018 75-57-11-66-25-52-02-20-07-70-04-40 miss
08/12/2018 91-19-39-93-99-44-04-40-12-21-49-94 win 93
07/12/2018 17-71-27-72-37-73-47-74-57-75-67-76 win 67
06/12/2018 26-62-46-64-69-96-06-60-16-61-11-66 miss
05/12/2018 24-42-26-62-28-82-38-83-08-80-66-06 miss
04/12/2018 38-83-08-80-33-88-03-30-58-85-78-87 miss
03/12/2018 57-75-67-76-78-87-79-97-07-70-17-71 win 67
02/12/2018 36-63-68-86-07-70-38-83-78-87-76-67 miss
01/12/2018 94-49-29-92-22-77-27-72-67-76-79-97 win 29
30/11/2018 01-10-12-21-31-13-14-41-15-51-16-61 win 21
29/11/2018 25-52-20-02-34-43-48-84-39-93-89-98 miss
28/11/2018 56-65-57-75-07-70-33-38-79-97-06-60 win 65
27/11/2018 10-01-60-06-09-90-59-95-04-40-15-51 miss
26/11/2018 38-83-33-88-06-60-05-50-69-96-19-91 win 33
25/11/2018 59-95-09-90-08-80-35-53-58-85-03-30 win 35
24/11/2018 07-70-57-75-02-20-25-52-27-72-37-73 miss
23/11/2018 15-51-14-41-01-10-34-43-48-84-13-31 win 14
22/11/2018 37-73-06-60-56-65-15-51-78-87-47-74 win 65
21/11/2018 00-54-12-21-90-59-95-55-04-40-57-75 win 21
20/11/2018 36-63-26-62-56-65-16-61-25-52-67-76 miss
19/11/2018 34-43-47-74-39-93-14-41-27-72-67-76 miss
18/11/2018 13-31-39-93-77-57-75-15-51-65-38-83 miss
17/11/2018 35-53-20-02-03-30-27-72-26-62-37-73 win 02
16/11/2018 68-86-48-84-67-76-26-62-34-43-89-98 win 48
15/11/2018 77-22-00-99-88-75-27-72-36-63-37-73 win 88
14/11/2018 44-99-49-94-45-54-47-74-38-83-03-30 miss
13/11/2018 54-45-56-65-57-75-58-85-59-95-50-05 win 59
12/11/2018 04-40-02-20-00-06-60-10-01-07-70-23 win 70
11/11/2018 09-90-08-80-07-70-06-60-05-50-04-40 miss
10/11/2018 06-60-26-62-70-74-85-36-56-65-04-40 miss
09/11/2018 68-86-46-64-06-60-07-70-37-73-04-40 miss
08/11/2018 91-19-28-82-38-83-79-97-87-19-30-80 win 79
07/11/2018 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-21-12 win 11
06/11/2018 57-75-67-76-07-70-85-58-13-31-65-56 miss
05/11/2018 98-03-30-86-08-80-17-71-16-61-83-53 miss
04/11/2018 33-88-38-83-08-80-03-30-06-60-16-61 miss
03/11/2018 06-60-42-57-92-95-40-45-56-79-97-63 miss
02/11/2018 39-93-32-23-78-87-05-50-27-72-48-84 win 48
01/11/2018 23-32-28-82-37-73-78-87-00-55-05-50 miss

DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 8 SỐ KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2018 19-91-10-01-12-21-13-31 win 91
10/12/2018 66-44-77-55-14-41-46-64 win 41
09/12/2018 75-57-11-66-25-52-02-20 miss
08/12/2018 91-19-39-93-99-44-04-40 win 93
07/12/2018 37-73-47-74-57-75-67-76 win 67
06/12/2018 24-42-26-62-28-82-38-83 miss
05/12/2018 24-42-26-62-28-82-38-83 miss
04/12/2018 33-88-03-30-58-85-78-87 miss
03/12/2018 57-75-67-76-78-87-79-97 win 67
02/12/2018 36-63-68-86-07-70-38-83 miss
01/12/2018 94-49-29-92-22-77-27-72 win 29
30/11/2018 01-10-12-21-31-13-14-41 win 21
29/11/2018 25-52-20-02-34-43-48-84 miss
28/11/2018 56-65-57-75-07-70-33-38 win 65
27/11/2018 10-01-60-06-09-90-59-95 miss
26/11/2018 38-83-33-88-06-60-05-50 win 33
25/11/2018 59-95-09-90-08-80-35-53 win 35
24/11/2018 07-70-57-75-02-20-25-52 miss
23/11/2018 15-51-14-41-01-10-34-43 win 14
22/11/2018 37-73-06-60-56-65-15-51 win 65
21/11/2018 00-54-12-21-90-59-95-55 win 21
20/11/2018 22-33-26-62-56-65-16-61 win 22
19/11/2018 34-43-47-74-39-93-14-41 miss
18/11/2018 13-31-39-93-77-57-75-15 miss
17/11/2018 35-53-20-02-03-30-27-72 win 02
16/11/2018 68-86-48-84-67-76-26-62 win 48
15/11/2018 77-22-00-99-88-75-27-72 win 88
14/11/2018 44-99-49-94-45-54-47-74 miss
13/11/2018 57-75-58-85-59-95-50-05 win 59
12/11/2018 00-06-60-10-01-07-70-23 win 70
11/11/2018 17-71-27-72-37-73-47-74 win 71
10/11/2018 06-60-26-62-70-74-85-36 miss
09/11/2018 68-86-46-64-06-60-07-70 miss
08/11/2018 91-19-28-82-38-83-79-97 win 79
07/11/2018 00-11-22-33-44-55-66-77 win 11
06/11/2018 57-75-67-76-07-70-85-58 miss
05/11/2018 98-03-30-86-08-80-17-71 miss
04/11/2018 33-88-38-83-08-80-03-30 miss
03/11/2018 06-60-42-57-92-95-40-45 miss
02/11/2018 78-87-05-50-27-72-48-84 win 48
01/11/2018 23-32-28-82-37-73-78-87 miss

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
DÀN ĐỀ 4 MIỀN BẮC, giá: 800.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

 

  NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2018 19-91-10-01 win 91
10/12/2018 14-41-46-64 win 41
09/12/2018 75-57-11-66 miss
08/12/2018 91-19-39-93 win 93
07/12/2018 36-63-38-83 miss
06/12/2018 15-51-45-54 win 54
05/12/2018 24-42-26-62 miss
04/12/2018 33-88-03-30 miss
03/12/2018 57-75-67-76 win 67
02/12/2018 36-63-68-86 miss
01/12/2018 94-49-29-92 win 29
30/11/2018 01-10-12-21 win 21
29/11/2018 25-52-20-02 miss
28/11/2018 56-65-57-75 win 65
27/11/2018 10-01-60-06 miss
26/11/2018 38-83-33-88 win 33
25/11/2018 08-80-35-53 win 35
24/11/2018 07-70-57-75 miss
23/11/2018 15-51-14-41 win 14
22/11/2018 06-60-56-65 win 65
21/11/2018 00-54-12-21 win 21
20/11/2018 22-33-26-62 win 22
19/11/2018 34-43-47-74 miss
18/11/2018 13-31-39-93 miss
17/11/2018 35-53-20-02 win 02
16/11/2018 68-86-48-84 win 48
15/11/2018 77-22-00-88 win 88
14/11/2018 44-99-49-94 miss
13/11/2018 59-95-50-05 win 59
12/11/2018 01-07-70-23 win 70
11/11/2018 17-71-27-72 win 71
10/11/2018 06-60-26-62 miss
09/11/2018 68-86-46-64 miss
08/11/2018 38-83-79-97 win 79
07/11/2018 00-11-22-33 win 11
06/11/2018 57-75-67-76 miss
05/11/2018 98-34-21-05 miss
04/11/2018 33-88-38-83 miss
03/11/2018 06-60-42-57 miss
02/11/2018 27-72-48-84 win 48
01/11/2018 23-32-28-82 miss

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9
10/12/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4
09/12/2018 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
08/12/2018 Đầu 9 Đuôi 3 Win Đầu 9 Đuôi 3
07/12/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
06/12/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
05/12/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
04/12/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5
03/12/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
02/12/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đuôi 6
01/12/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
30/11/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
29/11/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
28/11/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
27/11/2018 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1
26/11/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
25/11/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5
24/11/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
23/11/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
22/11/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
21/11/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
20/11/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2
19/11/2018 Đầu 3 Đuôi 4 miss
18/11/2018 Đầu 3 Đuôi 1 miss
17/11/2018 Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0
16/11/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8
15/11/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
14/11/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4
13/11/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
12/11/2018 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
11/11/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1
10/11/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8
09/11/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6 Đuôi 9
08/11/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 Đuôi 9
07/11/2018 Đầu 1 Đuôi 1 Win Đầu 1 Đuôi 1
06/11/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5
05/11/2018 Đầu 3 Đuôi 4 Win Đuôi 4
04/11/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4 Đuôi 4
03/11/2018 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
02/11/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4
01/11/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9

DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC

NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2018 56-65-30-03-12-21 Trúng 3/6
10/12/2018 70-07(x2)-85(x3)-66-58 Trúng 6/6
09/12/2018 99-77-86-65-56-97 Trúng 3/6
08/12/2018 69-96-07-70-57-75 Trúng 4/6
07/12/2018 09-90-18-81-36-63 Trúng 6/6
06/12/2018 67-76-48-84-32-33 Trúng 4/6
05/12/2018 56-65-12-69-96-21 Trúng 4/6
04/12/2018 12-21-36-63-52-31 Trúng 3/6
03/12/2018 43-06-23-90-05-50 Trúng 4/6
02/12/2018 33-79-72-27-59-95 Trúng 3/6
01/12/2018 18-81-06-60-48-84 Trúng 4/6
30/11/2018 46-64-06-60-38-83 Trúng 3/6
29/11/2018 39-93-58-85-89-98 Trúng 4/6
28/11/2018 28-82-67-76-14-83 Trúng 4/6
27/11/2018 86-75-98-01-26-31 Trúng 5/6
26/11/2018 35-53-80-27-46-96 Trúng 4/6
25/11/2018 71-19-30-62-05-49 Trúng 3/6
24/11/2018 72-83-75-13-45-12 Trúng 4/6
23/11/2018 23-29-02-92-74-73 Trúng 5/6
22/11/2018 06-60-49-94-18-81 Trúng 4/6
21/11/2018 12-21-29-92-07-70 Trúng 3/6
20/11/2018 06-60-12-21-01-10 Trúng 4/6
19/11/2018 68-86-74-47-28-82 Trúng 3/6
18/11/2018 27-72-63-36-56-65 Trúng 3/6
17/11/2018 56-65-26-62-91-19 Trúng 3/6
16/11/2018 27-72-58-85-57-75 Trúng 5/6
15/11/2018 06-09-90-48-37-96 Trúng 4/6
14/11/2018 26-62-58-85-59-95 Trúng 6/6
13/11/2018 20-02-57-75-12-21 Trúng 4/6
12/11/2018 79-97-61-16-09-90 Trúng 3/6
11/11/2018 60-41-03-89-63-36 Trúng 4/6
10/11/2018 57-75-25-52-93-39 Trúng 4/6
09/11/2018 36-63-12-48-59-95 Trúng 4/6
08/11/2018 07-70-10-01-43-94 Trúng 3/6
07/11/2018 14-61-76-03-95-68 Trúng 4/6
06/11/2018 02-49-70-83-38-22 Trúng 5/6
05/11/2018 18×2-81-45-54-89-98 Trúng 4/6
04/11/2018 32-37-57-46-64-95 Trúng 3/6
03/11/2018 06-60-78-87(x2)-19-91 Trúng 4/6
02/11/2018 01-03-72-91-59-95  GÃY CẦU
01/11/2018 00-21-79-97-16-61 Trúng 2/6

DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

 DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC, giá: 2.000.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP

NGÀY LÔ 2 NHÁY MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2018 68-86(x2) win 86×2
10/12/2018 87-78(x2) win 78×2
09/12/2018 54-45(x2) win 45×2
08/12/2018 05-50 win 05-50
07/12/2018 62(x2)-26 win 62×2
06/12/2018 32(x2)-33 win 32×2
05/12/2018 49×2-94 win 49×2
04/12/2018 69-96 win 69-96
03/12/2018 46-64(x2) win 64×2
02/12/2018 58-89 win 58-89
01/12/2018 93-39(x2) win 39×2
30/11/2018 37-38 miss
29/11/2018 85-06 win 85
28/11/2018 82-68 win 68
27/11/2018 31-14 miss
26/11/2018 46-53 win 46
25/11/2018 15(x2)-51 win 15×2
24/11/2018 24(x2)-42 win 24×2
23/11/2018 08(x2)-80 win 08×2
22/11/2018 06-60 win 06-60
21/11/2018 27(x2)-72 win 27×2
20/11/2018 01-10 win 01-10
19/11/2018 01(x2)10 win 01×2
18/11/2018 34-43(x2) win 43×2
17/11/2018 82-28(x2) win 28×2
16/11/2018 58-85 win 58-85
15/11/2018 02-20(x2) win 20×2
14/11/2018 58-85 win 58-85
13/11/2018 68(x2)-86 win 68×2
12/11/2018 04(x2)-40 win 04×2
11/11/2018 17(x2)-71 win 17×2
10/11/2018 93-39 win 93
09/11/2018 85-58(x2) win 58×2
08/11/2018 78-87(x2) win 87×2
07/11/2018 72-27(x2) win 27×2
06/11/2018 79-97 win 79-97
05/11/2018 18(x2)-89 win 18×2
04/11/2018 50(x2)-05 win 50×2
03/11/2018 87(x2)-78 win 87×2
02/11/2018 71(x2)-17 win 71×2
01/11/2018 10(x2)-01 win 10×2

LÔ KÉP MIỀN BẮC

LÔ KÉP MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
LÔ KÉP MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

 

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2018 11 win
10/12/2018 66 win
09/12/2018 99 win
08/12/2018 11 win
07/12/2018 11 win
06/12/2018 33 win
05/12/2018 55 win
04/12/2018 22 win
03/12/2018 22 miss
02/12/2018 11 win
01/12/2018 11 win
30/11/2018 44 win
29/11/2018 44 win
28/11/2018 33 win
27/11/2018 55 miss
26/11/2018 99 win
25/11/2018 22×3 win
24/11/2018 22 miss
23/11/2018 11 win
22/11/2018 77 win
21/11/2018 33 win
20/11/2018 22×2 win
19/11/2018 88 win
18/11/2018 77 win
17/11/2018 77 win
16/11/2018 33 miss
15/11/2018 77 win
14/11/2018 99 win
13/11/2018 77 win
12/11/2018 99 win
11/11/2018 33 miss
10/11/2018 55 win
09/11/2018 11 win
08/11/2018 22 win
07/11/2018 55 win
06/11/2018 22 win
05/11/2018 00 win
04/11/2018 44 win
03/11/2018 00 win
02/11/2018 88 win
01/11/2018 00 win

LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

LÔ XIÊN 3  MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
LÔ XIÊN 3  MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2018 12-21-56 Ăn 3/3
10/12/2018 07(x2)-85(x3)-66 Ăn 6/3
09/12/2018 68-86-56 Ăn 2/3
08/12/2018 07-70-57 Ăn 3/3
07/12/2018 09-90-18 Ăn 3/3
06/12/2018 67-84-33 Ăn 3/3
05/12/2018 01-10-56 Ăn 2/3
04/12/2018 12-21-69 Ăn 3/3
03/12/2018 43-06-23 Ăn 3/3
02/12/2018 59-95-89 Ăn 3/3
01/12/2018 48-84-06 Ăn 3/3
30/11/2018 38-83-37 miss
29/11/2018 39-93-58 Ăn 3/3
28/11/2018 67-76-68 Ăn 3/3
27/11/2018 13-31-61 miss
26/11/2018 46-53-54 Ăn 1/3
25/11/2018 19-71-02 Ăn 3/3
24/11/2018 12-45-06 Ăn 3/3
23/11/2018 29-92-02 Ăn 3/3
22/11/2018 06-60-49 Ăn 3/3
21/11/2018 12-21-29 Ăn 2/3
20/11/2018 12-01-10 Ăn 2/3
19/11/2018 68-86-74 Ăn 3/3
18/11/2018 56-65-34 Ăn 3/3
17/11/2018 59-95-26 Ăn 3/3
16/11/2018 90-73-81 miss
15/11/2018 96-48-06 Ăn 3/3
14/11/2018 29-92-26 Ăn 1/3
13/11/2018 57-75-09 Ăn 3/3
12/11/2018 09-90-16 Ăn 3/3
11/11/2018 25-92-98 miss
10/11/2018 29-92-16 miss
09/11/2018 12-21-95 Ăn 1/3
08/11/2018 07-70-43 Ăn 1/3
07/11/2018 68-86-23 miss
06/11/2018 49-24-54 Ăn 1/3
05/11/2018 18-45-89 Ăn 3/3
04/11/2018 32-57-61 Ăn 3/3
03/11/2018 23-32-28 Ăn 3/3
02/11/2018 68-86-59 Ăn 2/3
01/11/2018 17-25-79 Ăn 3/3

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2018 78=-87 miss
10/12/2018 07(x2)-70 win 07×2
09/12/2018 68-86 win
08/12/2018 57-75 win
07/12/2018 36-63 win
06/12/2018 01-67 win
05/12/2018 68×2-86 win
04/12/2018 12-21 win
03/12/2018 43-06 win
02/12/2018 59-95 win
01/12/2018 48-84 win
30/11/2018 69-96 miss
29/11/2018 89-98 miss
28/11/2018 68-86 win 68
27/11/2018 13-31 miss
26/11/2018 35-53 miss
25/11/2018 19-05 win 19
24/11/2018 45-75 win 45
23/11/2018 23-32 miss
22/11/2018 19×2-91 win 19×2
21/11/2018 07-70 miss
20/11/2018 06-60 win
19/11/2018 68-86 win
18/11/2018 56-65 win
17/11/2018 59-95 win
16/11/2018 27-72 win
15/11/2018 69-96 win 96
14/11/2018 59-95 win
13/11/2018 57-75 win
12/11/2018 09-90 win
11/11/2018 52-89 win
10/11/2018 05-50×2 win 50×2
09/11/2018 36-63 win 36-63
08/11/2018 34-43 win 43
07/11/2018 18-81 win 81
06/11/2018 23-32 miss
05/11/2018 45-54 win 45
04/11/2018 46-64 miss
03/11/2018 36-63 miss
02/11/2018 59-95 miss
01/11/2018 79-97 win 79